Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Herramientas Personales

958 57 47 67
Horario de 09:00 h. a 14:00 h.
Usted está aquí: Inicio / Convocatorias / Auxiliar de Biblioteca, Ayuntamiento de Manacor (Islas Baleares)

Auxiliar de Biblioteca, Ayuntamiento de Manacor (Islas Baleares)

1 Plaza, Bolsa de Trabajo, Acceso Libre, Concurso, Grupo C1, 15-11-2011
Apertura de Plazo

Bases de la Convocatoria


Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal per
crear una borsa extraordinària de personal funcionari interí d’auxiliar de biblioteca,
mitjançant concurs, per a l’Ajuntament de Manacor.

 

LLOC DE TREBALL

És objecte d’aquestes bases la selecció de personal, mitjançant concurs,

per crear una borsa de feina extraordinària d’auxiliar de biblioteca a l’efecte de

poder cobrir quan sigui necessari, amb caràcter interí o temporal, les vacants que

es produeixin, o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa vigent,

es pot nomenar personal funcionari /laboral interí.

Característiques del lloc de treball: escala d’Administració especial,

subescala auxiliar, grup C1, 100 % de jornada, nivell de destí 22, complement

específic anual de 11.277’87 € per a l’any 2011.

Funcions més significatives del lloc de treball:

- Gestió de préstec de documents i informació bibliogràfica.

- Gestió de bases de dades documentals.

- Tractament tècnic i registre d’entrada de documents.

- Realització i gestió d’activitats d’animació i foment de la lectura.

- Gestió de la sala de lectura i atenció al públic.

NORMATIVA D’APLICACIÓ.

La realització d’aquest procés selectiu és el regulat per aquestes bases

específiques i pel Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment

de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears i, en allò que no s’hi prevegi, per les

bases generals de convocatòries de processos de selecció de personal no permanent

de l’Ajuntament de Manacor, aprovades per resolució de Batlia de 20 d’octubre

de 2008, publicades al BOIB número 155, de 4 de novembre de 2008, i a

la pàgina web de l’Ajuntament www.manacor.org, i per la normativa general

aplicable.

REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Les persones aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini

assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:

- Ser espanyol o pertànyer a un estat membre de la Unió Europea, o a

aquells estats en els quals, en virtut de tractats internacionals celebrats amb la

Comunitat Europea (CE) i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació

de treballadors amb els terminis en què aquesta es trobi definida al

Tractat Constitutiu de la CE. També podran participar, amb la mateixa excepció

que al paràgraf anterior, els cònjuges dels espanyols i d’altres estats membres de

la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents

i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de

vint-i-un anys o majors de l’esmentada edat que visquin al seu càrrec. Aquest

últim benefici serà igualment d’aplicació a familiars de nacionals d’altres estats

quan així es demani als tractats internacionals celebrats per la CE i ratificats per

Espanya.

- Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir

l’edat màxima de jubilació forçosa. Als sols efectes d’edat màxima, es compensarà

el límit dels serveis prestats amb anterioritat a l’Administració local, qualsevol

que fos la naturalesa dels esmentats serveis.

- Estar en possessió del títol de batxiller o títol de tècnic o equivalent o

estar en les condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació

de sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant

haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la

credencial per a l’exercici de la professió corresponent.

- Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell

de certificat B2 o equivalent, de conformitat amb l’Ordre del conseller

d’Educació i Cultura, de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols,

diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua

catalana de la Direcció General de Política Lingüística, publicada al BOIB núm.

53, de 9/04/201.

En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents,

es realitzarà una prova específica de llengua catalana.

Les persones d’altres estats per als quals és d’aplicació el dret a la lliure

circulació o estrangers amb permís de residència permanent o permís de treball

i residència en vigor o en tràmit de renovació que no siguin hispanoparlants han

d’acreditar un coneixement adequat del castellà mitjançant una prova específica.

- No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedesqui el compliment

de les funcions corresponents. Els aspirants que accedesquin a les places

reservades per a discapacitats, si és el cas, hauran de tenir acreditat el grau

de discapacitat igual o superior al 33 per 100 per l’òrgan competent de

l’Administració, i amb anterioritat a l’inici de les proves selectives, hauran d’acreditar

mitjançant un certificat de l’equip oficial de valoració de discapacitats

de l’IBAS les condicions personals d’aptitud per a l’exercici de les funcions

corresponents en la forma i en el termini assenyalats a les presents bases.

- No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari,

del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals

o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació

absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial,

per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les

que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat

o inhabilitat. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en

situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que

impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.

- No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa

vigent.

- Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de

fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector

públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació,

retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter

professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal que

la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

INSTÀNCIES

Les sol·licituds, dirigides al batle, s’han d’ajustar al model normalitzat de

sol·licitud, i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament durant el termini

de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la

convocatòria al BOIB.

També es publicarà l’anunci de la convocatòria, en extracte, a la premsa

local i es comunicarà al Servei d’Ocupació de les Illes Balears perquè en faci la

difusió oportuna. En tot cas, però, el termini de presentació de sol·licituds comptarà

a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escaigués en dia inhàbil o

dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.

Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu bastarà que els aspirants

manifestin a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions

exigides en la base 3a de les específiques.

Serà necessari acreditar juntament amb la sol·licitud:

- El requisit dels coneixements de llengua catalana exigits. En el cas de no

poder acreditar aquests coneixements, s’ha de sol·licitar realitzar la prova de

llengua catalana corresponent.

- Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part a aquest procediment

selectiu.

- Fotocòpia compulsada d’aquells documents que siguin necessaris per a

la fase de concurs de mèrits, ordenats seguint l’ordre establert al barem de

mèrits que consten en aquestes bases i acompanyats d’un currículum indicant la

relació de documents que presenta per ser valorats.

- Els documents necessaris per poder resoldre els empats, si aquests es

produeixen, acreditatius dels criteris que es tenen en compte a l’apartat d’avaluació

de la fase de concurs i puntuació final.

- El justificant d’haver ingressat els drets d’examen amb la quantia de 25

€.

La restant documentació haurà d’acreditar-se en el moment i terminis que

se sol·licitin.

INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.

Una vegada començat el procés selectiu, els successius anuncis relatius a

la seva realització es faran públics als locals on s’hagin fet les proves anteriors

i al tauler d’anuncis de la corporació.

La selecció constarà de les següents fases:

Primera fase: prova de català, de caràcter obligatori i eliminatori per a les

persones aspirants que no hagin acreditat els coneixements de la llengua catalana

exigits a la base tercera.

La qualificació serà d’apte o no apte. La duració de l’exercici serà determinat

pel tècnic/a de normalització lingüística designat pel president de la

Corporació per a la realització de la prova.

Quedaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que

acreditin, mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, els

coneixements de català del nivell exigit o superior en aquesta convocatòria,

expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública (o per l’Institut Balear

d’Administració Pública, fins a la data de creació de l’esmentada Escola) o

expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística o bé qualsevol

dels certificats o documents considerats equivalents per aqueixa Direcció

General segons la normativa vigent.

Les persones convocades a la prova esmentada que estiguin en possessió

del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit a

la convocatòria, i no l’hagin acreditat en el termini previst, no hagin esmenat la

deficiència i, per tant, estiguin també incloses a la llista definitiva de persones

convocades, han de presentar-se el dia i hora de la prova per tal d’acreditar el

nivell corresponent mitjançant l’aportació d’algun dels títols o certificats vàlids,

o amb la realització de la prova.

Procediran d’igual forma les persones aspirants que obtinguin el nivell

exigit una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds.

Segona fase: fase de concurs.

En aquesta fase es puntuaran els mèrits degudament acreditats de conformitat

amb els criteris de valoració i puntuació que consten a l’annex Barem de

mèrits.

Avaluació de la fase de concurs i puntuació final.

A la fase de concurs, la Comissió avaluarà els mèrits al·legats i justificats

pels aspirants.

L’ordre de classificació definitiva dels aspirants serà determinat per la

suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs. La puntuació de cada

aspirant serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres

assistents de la Comissió. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre

les puntuacions que hagin atorgat els membres de la Comissió als aspirants, en

seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació

mitjana entre les tres restants.

En cas que es produeixin empats, aquests s’han de resoldre atenent successivament

els criteris següents:

a) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal funcionari interí

o de carrera o com a personal laboral a l’Ajuntament de Manacor.

b) Ser major de 45 anys.

c) Tenir majors càrregues familiars.

d) Ser una dona víctima de violència de gènere.

e) No haver estat objecte de remoció d’un lloc de feina de la mateixa escala

o especialitat.

Si finalment persisteix l’empat, s’ha de fer per un sorteig.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció de cada procés selectiu són les comissions tècniques

de valoració que quedaran constituïdes en la forma que determina l’article 60 de

la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, el Reial

Decret 896/1991, de 7 de juny, RD 462/2002, de 4 de maig i Decret 30/2009, de

22 de maig.

La comissió tècnica de valoració tindrà la següent composició:

- President:Titular: Antoni Ferrer Febrer, bibliotecari.

Suplent: Llorenç Carreras Murillo, auxiliar informador.

- Vocals: Titular: Margalida Pascual Ripoll, auxiliar de biblioteca.

Suplent: Maria Teresa Oller Marquès, auxiliar de biblioteca.

Titular: Isabel M Martorell Perelló, auxiliar de biblioteca.

Suplent: Daniel Capó Laisfeldt, auxiliar de biblioteca.

- Secretari: Titular: Isabel M Fuster Fuster, oficial major.

Suplent: Catalina R Pons Taberner, TAG de Secretaria.

La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de

la meitat dels seus membres.

Per a la realització i avaluació de les proves de llengua catalana queda

designada la tècnica de normalització lingüística de l’Ajuntament de Manacor.

ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president de

la corporació dictarà resolució en el termini màxim de dos dies hàbils, amb la

qual declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. A la mateixa

resolució s’inclourà la llista dels aspirants que hagin acreditat el requisit del

coneixement de la llengua catalana, conforme al que s’estableix a la base tercera,

i la llista dels aspirants que no l’hagin acreditat, amb indicació del lloc, la

data i l’hora d’inici de la prova prevista a l’esmentada base tercera, destinada a

acreditar aquest requisit.

A la mateixa resolució es fixarà la data i l’hora que la Comissió de valoració

procedirà a valorar els mèrits dels aspirants.

Aquesta resolució s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al

igual que la resolució que aprovi la llista definitiva, si procedeix dictar-la.

Entre la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i l’inici de les proves

no hi podrà haver menys de dos dies hàbils.

LLISTA DE PUNTUACIONS I RESOLUCIÓ DEL CONCURS.

Realitzades les corresponents proves selectives i conclosa la valoració de

mèrits, la Comissió de valoració farà públic en el tauler d’anuncis de

l’Ajuntament la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de

concurs, per ordre de major a menor puntuació, als efectes d’efectuar les reclamacions

u observacions oportunes contra l’esmentada llista i per esmenar els

defectes o complementar aquells mèrits ja acreditats pels aspirants amb la

sol·licitud presentada per prendre part en el procediment selectiu, i que l’òrgan

de selecció hagi requerit, i no es prendran en consideració d’altres documents

no acreditats dins el termini de presentació d’instàncies, els quals seran considerats

extemporanis. Resoltes les reclamacions, en el seu cas, la Comissió elevarà

la proposta definitiva a la Presidència de la corporació amb l’objectiu de

constituir una borsa de treball i procedir, en el seu cas, als nomenaments/contractacions

que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents de

contractacions.

Amb caràcter previ a la conclusió de la valoració de mèrits, l’òrgan de

selecció queda facultat, si així ho considera, per requerir als aspirants perquè, en

el termini màxim de 3 dies hàbils a comptar del dia següent al de la publicació

del requeriment en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de

l’Ajuntament, esmenin defectes o complementin mèrits ja acreditats amb la seva

sol·licitud per prendre part en el procediment selectiu.

La resolució per la qual es constitueixi aquesta borsa s’ha de fer pública

en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el BOIB i a la pàgina Web de

l’Ajuntament, amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació

i la puntuació obtinguda.

NOMENAMENT /CONTRACTACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ.

Una vegada efectuats els nomenaments/contractacions, els nomenats/contractats

hauran de prendre possessió de la plaça en el termini de dos dies hàbils

comptats a partir del dia següent a la notificació del nomenament/contractació.

Els qui no prenguin possessió de la plaça en el termini indicat sense causa justificada

no podran accedir a la condició de funcionari interí/personal laboral

interí d’aquest Ajuntament.

FUNCIONAMENT DE LA BORSA I ADJUDICACIÓ.

Quan s’hagi d’oferir un lloc, es comunicarà a la persona inclosa en la

borsa que correspongui d’acord amb l’ordre de prelació, que estigui en la situació

de disponible, sempre que compleixin els requisits que exigeix la relació de

llocs de treball per ocupar-lo, el lloc i el termini en el qual cal que es presenti (si

quan es fa la crida la normativa de català ha canviat respecte a quan es va constituir

la borsa, es comprovarà si reuneix el nivell que s’exigeix ara de català. Si

la persona que segons l’ordre de prelació li correspon no pot acreditar-lo,

romandrà en la situació de no disponible mentre no ho acrediti).

Si hi ha més d’un lloc per cobrir de les mateixes característiques, es poden

fer crides col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible

en la borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de

cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han d’adjudicar per

ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat

la seva conformitat.

Com a excepció del que disposa l’apartat anterior, si es tracta de l’ocupació

de llocs que tenen prevista, com a forma de provisió en la relació de llocs de

treball, la lliure designació, aquests poden oferir-se a qualsevol de les persones

integrants de la borsa que estigui en situació de disponible i que compleixi els

requisits del lloc de treball, amb independència del número d’ordre que ocupi a

la borsa.

Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament/

contractació en el termini d’un dia hàbil - o en el segon dia hàbil següent

si la crida es fa en divendres - i la seva disposició a incorporar-se en el termini

indicat pel Departament de personal, s’entén que hi renuncia. Aquest termini ha

de ser com a mínim de 3 dies hàbils i com a màxim de 15 dies hàbils, el qual es

pot prorrogar excepcionalment per atendre al dret de preavís de l’article 49.1.d

de l’Estatut dels treballadors.

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita se les

exclourà de la borsa de treball, llevat que al·leguin, dins del termini establert, la

concurrència d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar

documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o

d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent

la concessió d’excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits

anteriors.

b) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de

l’Ajuntament de Manacor, com a personal funcionari interí en una altra escala o

especialitat, o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

c) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de

l’Ajuntament de Manacor com a personal funcionari de carrera i no poder acollir-

se, en aplicació de la normativa, a la situació d’excedència voluntària per

incompatibilitat per prestació de serveis en el sector públic.

d) Patir malaltia o incapacitat temporal.

e) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit al

Departament de personal l’acabament de les situacions previstes anteriorment,

excepte la de l’apartat b), en un termini no superior a deu dies hàbils des que es

produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini

establert determina l’exclusió de la borsa.

La posterior renúncia d’una persona funcionària interina/laboral temporal

al lloc de treball que ocupa, així com l’incompliment del deure de prendre possessió

del lloc prèviament acceptat, suposa l’exclusió de la borsa de treball per

a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com

a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball en una altra escala

o especialitat de l’Ajuntament de Manacor o en els casos de força major.

El personal funcionari/laboral interí procedent d’aquesta borsa quan cessi

en el lloc de treball, llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària,

s’incorporarà automàticament a les borses de les quals formi part en el lloc que

li correspongui d’acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es va

formar. L’oferiment del lloc es farà mitjançant una comunicació telefònica i amb

el sistema següent: l’Ajuntament farà, si és procedent, tres intents de comunicació

telefònica a la persona interessada, amb un interval mínim d’una hora entre

cada telefonada, i ha de quedar constància escrita del resultat de la gestió mitjançant

la diligència corresponent. En el supòsit que després de realitzar aquestes

tres telefonades el Departament de Personal no hagués pogut comunicar amb

la persona aspirant, s’efectuarà la comunicació mitjançant fax, correu electrònic

o qualsevol altre mitjà depenent de la urgència en el nomenament i si no contesta

en el termini d’un dia hàbil des de la recepció, s’entendrà que hi ha renunciat.

Es procedirà d’igual manera amb la següent persona de la llista, segons

l’ordre de prelació de la borsa.

Situació de les persones aspirants a les borses de treball.

Les persones que formen part de les borses a l’efecte d’oferir-los un lloc

de treball, estan en situació de disponible o no disponible.

Estan en la situació de no disponible, aquelles persones integrants d’una

borsa de treball que estiguin prestant serveis com a personal funcionari/laboral

interí a l’Ajuntament de Manacor corresponent a la mateixa escala o especialitat,

o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, d

i f de l’apartat 5 de l’article 5 del Decret 30/09, no hagin acceptat el lloc ofert.

Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la

borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball corresponent a la mateixa

escala o especialitat. Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants

de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-los un

lloc de treball d’acord amb la seva posició en la borsa.

Les persones aspirants que, havent-hi renunciat, al·leguin i justifiquin

alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf quart d’aquesta clàusula

desena conserven la posició obtinguda en la borsa. Això no obstant, queden en

la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre es mantingui la

circumstància al·legada, amb l’obligació de comunicar l’acabament de les situacions

esmentades en la forma i el termini prevists en el paràgraf cinquè d’aquesta

clàusula desena.

Cessament del personal funcionari/laboral interí.

El personal funcionari interí cessa en el lloc per les causes previstes a

l’EBEP, en la legislació de la funció pública de la comunitat autònoma de les

Illes Balears i a l’ET.

El cessament del personal funcionari/laboral interí no dóna lloc a cap

indemnització.

A l’efecte de substituir el personal funcionari/laboral en situació de llicència,

s’ha d’entendre que en el supòsit d’acumulació de la llicència d’un mes

per lactància d’un fill o filla menor de dotze mesos, o de l’edat que la normativa

vigent disposi, a la llicència de maternitat o de paternitat, i atès que no es produeix

la reincorporació física de la persona substituïda a les funcions del seu

lloc, el treballador/a interí que duia a terme les funcions durant la baixa per

maternitat o per paternitat pot continuar ocupant el lloc de treball i no es disposarà

el cessament fins a la reincorporació efectiva de la persona titular substituïda.

Igualment es pot mantenir en el lloc de treball el personal interí quan la

persona substituïda gaudeixi de les vacances o d’un altre tipus de llicència o de

permís per qualsevol causa o obtingui una excedència per a cura de fills i filles,

sense solució de continuïtat a l’acumulació de la llicència abans esmentada.

Aquest personal ha de cessar en el lloc de treball quan es produeixi la reincorporació

efectiva de la persona substituïda al seu lloc de treball o quan es cobreixi

per personal funcionari de carrera o laboral fix per un procediment de provisió

ordinària, per haver perdut la persona titular el dret a la reserva del lloc de

treball.

VIGÈNCIA D’AQUESTA BORSA I PREFERÈNCIA DE LES BORSES A EFECTES DE CRIDA.

Aquesta borsa extraordinària tindrà una vigència màxima de 3 anys des

que es publiqui la resolució de constitució al BOIB. Un cop hagi transcorregut

aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot reactivar.

Són preferents les borses formades mitjançant el procediment ordinari

sobre les formades mitjançant el procediment extraordinari.

Aquesta borsa extraordinària és preferent sobre l’anterior també extraordinària.

Aquesta borsa preferent té la condició de borsa activa i únicament poden

ser cridades per una oferta les persones en situació de disponible d’aquesta

borsa. Una vegada exhaurida aquesta borsa activa perquè totes les persones que

en formen part estan en situació de no disponible o perquè han estat excloses per

alguna causa prevista en aquestes bases, s’ha de reactivar la borsa anterior, fins

el límit de vigència de 3 anys establerta al primer apartat d’aquesta clàusula.

RECURSOS I IMPUGNACIONS.

La present convocatòria i tots aquells actes administratius que se’n derivin,

i l’actuació de la Comissió Tècnica, podran ser impugnats en els casos i formes

prevists en la Llei 30/92, de 26 de novembre. La qual cosa es fa pública per

a general coneixement.

ANNEX- BAREM DE MÈRITSLa

puntuació global màxima de la fase de valoració de mèrits és de 20’20

punts.

1. Experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o

contingut tècnic anàleg a les funcions de la plaça o lloc de treball objecte d’aquesta

convocatòria. La puntuació màxima d’aquest bloc és de 10 punts.

A. Per serveis prestats a qualsevol administració pública i els seus organismes

autònoms, sempre que es trobin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei

70/1978, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública

(Administració de l’Estat, de la Local, de la Institucional no compresa a l’apartat

B del mèrit experiència, de la de Justícia, de la Jurisdicció del treball i de la

Seguretat Social), relacionats amb la plaça o lloc convocats, exercint funcions

de naturalesa o contingut tècnic anàlegs al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria.

Es valorarà l’experiència adquirida amb convenis entre l’Administració

pública i l’INEM en règim de col·laboració social.

Quan la jornada sigui inferior a l’ordinària, s’atorgarà la puntuació que

proporcionalment correspongui.

0,20 punts per mes (2,40 punts per any) amb un màxim de 9,6 punts (48

mesos). Només es valoren els mesos sencers no contant les fraccions, ni acumulant-

se les fraccions de diferents nomenaments com a funcionari o contractat.

Per acreditar l’experiència professional l’aspirant haurà de presentar certificat

de l’Administració en el qual s’indiqui la data d’alta i baixa en la mateixa

així com el lloc de treball ocupat, amb la descripció de les funcions realitzades,

i si la jornada és l’ordinària o inferior a l’ordinària. A més, haurà d’acompanyar

una vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

B. Per serveis prestats en entitats públiques empresarials (entitats de dret

públic sotmeses al dret privat), en fundacions del sector públic o en consorcis

del sector públic, que no tinguin forma societària i en cooperatives creades pel

sector públic, relacionats amb la plaça o lloc convocats, exercint funcions de

naturalesa igual o similar.

0,15 punts per mes (1,80 punts per any), amb un màxim de 6,3 punts (42

mesos). Només es valoren els mesos sencers.

C. Per serveis prestats en una empresa pública societària relacionats amb

la plaça o lloc convocats, exercint funcions de naturalesa igual o similar, o superior.

0,10 punts per mes (1,20 punts per any), amb un màxim de 3,6 punts (36

mesos).

Només es valoren els mesos sencers.

D. Per serveis prestats a l’empresa privada relacionats amb la plaça o lloc

convocats, exercint funcions de naturalesa igual o similar, o superior, en règim

de dret laboral subjectes en el règim general, però no en el règim d’autònoms ni

l’exercici professional subjecte al règim d’autònoms.

0’10 punts per més (1,20 punts per any), amb un màxim de 3,6 punts (36

mesos). Només es valoren els mesos sencers.

Per acreditar l’experiència professional compresa als apartats B, C i D els

aspirants hauran de presentar certificat de l’entitat o empresa en el qual s’indi-

descripció de les funcions realitzades i amb l’acreditació de la categoria laboral.

Es complementarà amb un informe de vida laboral emès per la Seguretat Social

on s’especifiqui la data d’alta i baixa en l’activitat corresponent, si la jornada és

ordinària o inferior, i si està subjecte al règim general o d’autònoms.

L’experiència professional a valorar en el mèrit 1 és la prestació de serveis

de naturalesa administrativa o laboral de les persones incorporades a l’administració

pública per una relació de serveis professionals i retribuïts subjecte al

règim estatutari funcionarial (funcionaris) o laboral (contractats en règim de dret

laboral) però no els serveis prestats per a l’administració pública en virtut d’un

contracte administratiu subjecte a la Llei de contractes. Tampoc es valoraran els

serveis prestats en qualitat de funcionari eventual o de confiança de conformitat

amb l’establert a l’article 20.4 de la Llei de 3 d’abril de 2007 de la funció pública

de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

No serà valorada l’experiència professional compresa dins el mèrit 1 quan

de la documentació aportada pels aspirants no quedin acreditades les funcions o

continguts del lloc de treball desenvolupat.

2. Coneixements orals i escrits de llengua catalana.

En aquest apartat es valoraran els certificats expedits per l’EBAP i els

expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística o equivalents

corresponent al nivell de coneixement superior al que s’exigeix per a l’ingrés

en l’escala, grup o subgrup d’adscripció corresponent al lloc de treball

objecte d’aquesta convocatòria i que s’indica a continuació, fins a una puntuació

màxima de 2 punts:

Coneixements mitjans (certificat C) 1 punt

Coneixements superiors (certificat D) 1,5 punts

Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E) 0,5 punts

Només es valorarà el certificat del nivell més alt que s’acrediti, a més del

certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’acumularà

a la de l’altre certificat que s’acrediti. En el cas que es presentin dubtes

sobre la validesa d’algun certificat o sobre la puntuació que s’hi ha d’atorgar,

es pot sol·licitar un informe a la Direcció General de Política Lingüística de

la Conselleria d’Educació i Cultura.

Els coneixements de llengua catalana únicament es puntuen dins aquest

apartat.

3. Accions Formatives.

La valoració de tota l’acció formativa s’ha de regir pels criteris generals

que a continuació s’indiquen:

1. Els certificats acreditatius han d’indicar les hores de durada o els crèdits.

Cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores de durada o proporcionalment

en el cas de durada inferior, excepte quan el certificat indiqui una altra cosa.

Si els documents presentat no acrediten el nombre d’hores es puntuen amb

la puntuació corresponent a una hora de formació per dia d’assistència acreditat.

Si tampoc no consten els dies de la realització, es considera que la duració

total del curs és d’una hora.

2. L’assistència a cursos amb un mateix contingut i objectius, o la seva

impartició, només es pot valorar una vegada.

3. Es valoraran tant els cursos rebuts com els impartits. També es valoraran

en aquest apartat haver assistit o impartit seminaris, congressos i jornades.

L’assistència a seminaris, etc., es valoraran amb la mateixa puntuació que els

cursos rebuts amb certificat d’assistència.

En cas d’aspirants que presentin cursos impartits per universitats amb crèdits

de lliure configuració serà necessari aportar, juntament amb el certificat del

curs, el certificat acadèmic personal per verificar que aquest curs no està comprès

dins la titulació acadèmica, si aquesta s’exigeix com a requisit per participar

en aquest procediment selectiu o ha estat objecte de valoració com a mèrit

acadèmic (A. Titulacions acadèmiques).

4. Es valoraran en tot cas els cursos de l’àrea jurídica administrativa, els

de l’àrea de qualitat (ara subdividida en comunicació i habilitats personals, funció

organitzativa, i processos administratius), els d’igualtat de gènere i els d’aplicacions

d’informàtiques a nivell d’usuari (Word, Excel, Acces, correu electrònic

i Internet) impartits per escoles d’administració pública, i el curs bàsic de

prevenció de riscs laborals impartit per escoles d’administració pública o per la

Universitat. I tots aquells cursos quan el seu contingut estigui directament relacionat

amb les funcions del cos, l’escala i l’especialitat corresponent a la borsa

que es convoca, que s’especifiquen a l’apartat 5 i 6 d’aquest apartat 3. accions

formatives, entre els quals es valoraran els cursos d’aplicacions informàtiques a

nivell d’usuari (Word, correu electrònic i internet), que es valoraran de conformitat

amb l’apartat 5.

Els cursos i seminaris d’idiomes també es valoraran com a relacionats

amb les funcions d’aquest lloc de treball.

5. Es valoraran els cursos i seminaris, títols propis universitaris, congressos

i jornades de formació i perfeccionament impartits o promoguts per escoles

d’administració pública o homologats per aquestes, per les administracions

públiques, els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre

l’Administració i els agents socials, els impartits per universitats, escoles universitàries,

pels col·legis oficials o altres organismes oficials quan el seu contingut

estigui relacionat amb les funcions del lloc de treball de la borsa que es

convoca.

Solament es valorarà fins a un màxim de 100 hores per curs, seminari,

congressos i jornades.

Es considera Administració Pública a l’efecte de valorar les accions formatives

que imparteixen, les següents entitats i organismes públics:

a) Els organismes públics que es regeixen pel dret públic (organismes

autònoms).

b) Els organismes públics que es regeixen pel dret privat (empreses públiques).

c) Els consorcis públics i les fundacions públiques.

La formació compresa en aquests apartat 5 i apartat 4 (excepte cursos àrea

informàtica) es valoraran d’acord amb la puntuació següent:

a) 0,080 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment

per a les fraccions d’un crèdit, quan el certificat acrediti d’aprofitament.

b) 0,050 punts per crèdit, d’acord amb els criteris de la lletra anterior, quan

el certificat acrediti l’assistència, o no en faci menció expressa al caràcter d’assistència

o d’aprofitament.

c) 0,090 punts per crèdit quan el certificat acrediti la tutoria, o col·laboració

en la impartició de cursos, seminaris, jornades o congressos. La participació

en un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas només s’ha de valorar la

part corresponent a les hores impartides.

d) 0,10 punts per crèdit o proporcionalment per a les fraccions d’un crèdit,

quan el certificat acrediti la impartició de cursos, seminaris, jornades o congressos.

La participació en un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas

només s’ha de valorar la part corresponent a les hores impartides.

Els cursos de l’àrea d’informàtica compresos a l’apartat 4 corresponents a

cada una de les aplicacions d’ofimàtica a nivell d’usuari s’han de valorar d’acord

amb la puntuació següent:

Curs de nivell elemental o bàsic 0,10 punts.

Curs de nivell mitjà o intermedi 0,20 punts

Curs de nivell superior 0,30 punts

Els cursos d’informàtica que no indiquin el nivell a què corresponen s’han

de valorar en funció del nombre d’hores que acreditin: cursos de durada entre

10 i 19 hores, 0,10 punts; cursos de durada entre 20 i 29 hores, 0,20 punts; i cursos

de 30 hores o més, 0,30 punts.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti

un nombre superior d’hores d’entre els referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica

a nivell d’usuari.

La puntuació màxima per aquest apartat 4 i 5 és de 4 punts.

6. També es valoraran les accions formatives (cursos, congressos, seminaris

i jornades) no impartits per les entitats enumerades en l’apartat 4 i 5 tal

com associacions professionals, acadèmies privades, etc. quan el seu contingut

estigui directament relacionat amb les funcions del lloc de treball que es convoca.

Solament es valorarà fins a un màxim de 100 hores per curs, seminari,

congressos i jornades.

La formació compresa en aquest apartat es valorarà d’acord amb la puntuació

següent:

a) 0,0375 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment

per a les fraccions d’un crèdit, quan el certificat acrediti d’aprofitament.

b) 0,025 punts per crèdit, d’acord amb els criteris de la lletra anterior, quan

el certificat acrediti l’assistència, o no en faci menció expressa al caràcter d’assistència

o d’aprofitament.

c) 0’04 punts per crèdit quan el certificat acrediti la tutoria o col·laboració

en la impartició de cursos, seminaris, jornades o congressos. La participació en

un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas només s’ha de valorar la part

corresponent a les hores impartides.

d) 0,05 punts per crèdit, quan el certificat acrediti la impartició de cursos,

seminaris, jornades o congressos. La participació en un curs pot ser total o parcial.

En aquest darrer cas només s’ha de valorar la part corresponent a les hores

impartides.

Això no obstant, els cursos de l’àrea d’informàtica corresponents a cada

una de les aplicacions d’ofimàtica indicades en aquest apartat s’han de valorar

d’acord amb la puntuació següent:

Curs de nivell elemental 0,05 punts

Curs de nivell mitjà 0,10 punts

Curs de nivell superior 0,15 punts

Els cursos d’informàtica que no indiquin el nivell a què corresponen s’han

de valorar en funció del nombre d’hores que acreditin: cursos de durada entre

10 i 19 hores, 0,035 punts; cursos de durada entre 20 i 29 hores, 0,07 punts; i

cursos de 30 hores o més, 0,15 punts.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti

un nombre superior d’hores d’entre els referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica

a nivell d’usuari.

La puntuació màxima d’aquest apartat 6 és de 1 punt.

7. La puntuació màxima del mèrit 3 (accions formatives) és de 5 punts.

4. Mèrits acadèmics

Només es valoraran les titulacions acadèmiques o la docència dels estudis acadèmics que estiguin relacionats amb les funcions de l’especialitat corresponent.

Només es valoraran els títols acadèmics diferents del que s’exigeix com a requisit per a participar en aquest procés selectiu.

A. Titulacions acadèmiques.

Per ser valorada com a mèrit una titulació acadèmica com a equivalent a les que són objecte de valoració en aquest apartat, l’aspirant haurà d’acreditar, juntament

amb la titulació, la documentació suficient que acrediti l’equivalència del títol aportat amb el que és objecte de valoració; en cas de dubte de la Comissió

Tècnica de Valoració sobre dita equivalència, aquesta no serà valoradaLa valoració com a mèrit d’un títol implicarà que no es poden valorar els de nivell inferior

necessaris per obtenir-lo.

- títol de tècnic superior de formació professional relacionat directament amb les funcions de l’escala, subescala, classe o categoria del borsí objecte d’aquesta

convocatòria: 0’5 punts.

- Titulació acadèmica de diplomatura universitària, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica o títol oficial de grau o equivalent: 1 punt.

- Titulació acadèmica de llicenciatura universitària enginyeria tècnica i arquitectura tècnica o equivalent: 2 punts.

La valoració màxima d’aquest apartat 4.A) és de 2 punts.

C. Formació acadèmica.

Es valorarà la formació dels titulats universitaris en la realització de pràctiques en règim de competència de la seva formació acadèmica en corporacions

locals, institucions i/o empreses públiques sempre que estigui relacionat amb les funcions del lloc de feina que es convoca.

Per ser valorat aquest mèrit s’haurà de presentar el conveni per al desenvolupament del programa TUO (Titulats Universitaris a l’Ocupació) signat entre la

Universitat i l’entitat corresponent, acompanyat del certificat de l’entitat on s’han realitzat les pràctiques:

- 6 mesos de pràctiques: 0,60 punts.

- 1 any de pràctiques: 1,20 punts.

La valoració màxima d’aquest apartat 4.C) és de 1,20 punts’.

Manacor, 14 d’octubre de 2011.

El Batle, per delegació de firma

(decret 2132/2011)

1r. Tinent de Batle i delegat, Llorenç Bosch Lliteras.